دیدار سفیر با هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری

06.02.2020 11:44

در مجتمع سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر کابل ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان شراف‌الدین امام با هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان دایر گردید.

   سفیر نخست ایشان را به انتخاب شدن به مقامات مسئول اتاق صمیمانه تبریک نموده دیدگاه و نظرشان را جویا شد.

    رئیس عمومی اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری توکّل احمدیار، معاونان او - خیر‌الدّین مایل، نظیر احمد عرب و رئیس اجرائیه‌ - سید زمان هاشمی نظریات خود را در مورد حالت کنونی همکاری دو کشور دوست و راههای رشد باسرعت آن (بخصوص، افزایش صادرات افغانستان) ابراز داشتند.

   سفیر جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ملی و شاخصهای اساسی اقتصادی تاجیکستان را در سال 2019 بیان داشت و تأکید کرد که پاتنسیل بزرگ سطح نو همکاری تشکّل یافته است. ولی همکاری اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌ گذاری دو کشور با وجود رشد سریع در سال 2019 (منجمله بیش از 40 درصد افزایش یافتن میزان مبادله مال  نسبت به سال 2018 و قریب 500 میلیون کیلووات - ساعت بیشتر انتقال داده شدن نیروی برق به افغانستان نسبت به سال 2018) هنوز پاسخگوی امکانات و ضرورتها نمی‌باشد.

   سفیر جمهوری تاجیکستان هیئت رهبری و دایره‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری را دعوت نمود در سازمان‌دهی نمایشگاهها، امضای قراردادهای تجارتی، خرید مال و محصولات تاجیکستان، مساعدت در ترانزیت تجارتی نقش فعالتر داشته باشند. او به اهمیت و سود بزرگ سرمایه‌ گذاری در کشور ما (بخصوص در منطقه‌های آزاد اقتصادی “پنج” و “اشکاشیم”) تأکید کرد. همزمان ابراز داشت که تاجیکستان می‌تواند در ساختمان نیروگاههای آبی برقی، خطهای انتقال برق، سیستمهای آبیاری شرکت نماید و افغانستان را با برق نسبتاً ارزان تأمین کند.

    سفیر جمهوری تاجیکستان به مهمانان مواد اطلاعاتی در باره نمایشگاههای تاجیکستان (بهار و تیره‌ ماه) پیشنهاد نمود و خواهان شرکت فعال صاحبکاران، تاجران و سرمایه‌گذاران کشور دوست در این نمایشگاهها شد. او همچنین پیشنهاد نمود نمایشگاه مال و محصولات افغانستان در شهر دوشنبه برگزار گردد.

  هر دو جانب به روابط و همکاری نزدیک تأکید نمودند.

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg