فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان

03.09.2021 17:59

12345.jpg

فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان

در باره سرفراز گردانى سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان پرفسور
برهان الدين ربانى با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

مطابق ماده 69 قانون اساسى جمهورى تاجيكستان فرمان ميدهم:
به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان، پرفسور برهان الدين ربانى براى مساعدت و ميانجيگرى به برگزارى مذاكرات بين تاجيكان در سال هاى 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهورى تاجيكستان با نشان اسماعيل سامانى درجه 1 سرفراز گردانده شود.
رئيس
جمهورى تاجيكستان امامعلى رحمان
شهر دوشنبه
2 سپتامبر سال 2021 ، رقم 247

 

 

فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان

 

در باره سرفراز گردانى سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان،
قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود
با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

مطابق ماده 69 قانون اساسى جمهورى تاجيكستان فرمان ميدهم:
به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان، قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود براى مساعدت و ميانجيگرى به برگزارى مذاكرات بين تاجيكان در سال هاى 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهورى تاجيكستان با نشان اسماعيل سامانى درجه 1 سرفراز گردانده شود.
رئيس
جمهورى تاجيكستان امامعلى رحمان
شهر دوشنبه
2 سپتامبر سال 2021، رقم  248

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg