کارمندان سفارت

  • هیات دیپلماتیک سفارت
    آقای معروف جان عبدالرحمان اف- دبیر اول ایمیل:tajembtehran@mfa.tj آقای بهرام عظیم اف- دبیر دوم ایمیل:tajembtehran@mfa.tj آقای رستم آی محمداف- وابسته اقتصادی ایمیل:tajembtehran@mfa.tj آقای علیشیر شکراف– وابسته ....
    10.03.2020 11:14

گالری

Calendar