Odebranie/pozbawienie obywatelstwa

26.12.2019 11:32

Odebranie/pozbawienie obywatelstwa

Procedura odebrania/pozbawienia obywatelstwa tadżyckiego

Obywatele Republiki Tadżykistanu, którzy chcą być pozbawieni obywatelstwa tadżyckiego, składają w ambasadzie Republiki Tadżykistanu w Republice Federalnej Niemiec / w Polsce następujące dokumenty:

Wniosek (wniosek-ankieta) do Prezydenta Republiki Tadżykistanu w trzech egzemplarzach, wypełnione odręcznie bądź za pomocą urządzeń technicznych:

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument, z którego wynika, że wnioskodawca posiada obywatelstwo innego kraju lub dokument upoważnionej do tego celu instytucji poświadczający, że w razie pozbawienia obywatelstwa Republiki Tadżykistanu  może zostać mu przyznane obywatelstwo innego kraju (wraz z tłumaczeniem na język danego kraju, oryginał i dwie fotokopie);

2. Oryginały i zdjęcia dokumentów (kopie paszportu), które potwierdzają przynależność tej osoby do Republiki Tadżykistanu, każdorazowo trzy kopie wewnętrznych stron paszportu;

3. Zaświadczenie o zameldowaniu w aktualnym miejscu zamieszkania względnie o wymeldowaniu z miejsca zamieszkania w Tadżykistanie (w razie, gdy widnieją one w paszporcie);

4. Akt urodzenia (w trzech kopiach);

5. Akt małżeństwa (o ile istnieje taka potrzeba - w trzech kopiach);

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Republiki Tadżykistanu o tym, że wnioskodawca nie zalega z niczym / nie ma długów (oryginał i dwie kopie);

7. Zaświadczenie z Policji Tadżykistanu mówiące o tym, że wnioskodawca nie jest osobą widniejącą w rejestrze jako poddana odpowiedzialności karnej (oryginał i dwie kopie)

8. Dowód tego, że nie otrzymał/a on/a żadnego powołania do zasadniczej służby wojskowej w odpowiednich przypadkach (oryginał i dwie kopie);

9. Dokument poświadczający aktywność zawodową i / lub kształcenie na uczelni wyższej w Tadżykistanie - w odpowiednich przypadkach (w trzech kopiach);

10. Ręcznie sporządzony życiorys (oryginał i trzy kopie);

11. 4 zdjęcia o wymiarach 4x6cm, na jasnym tle;

12. Zaświadczenie o zamieszkaniu w kraju przyjmującym z tłumaczeniem na język tadżycki (oryginał i dwie kopie)

13. Pokwitowanie o uiszczeniu opłaty konsularnej (500 Euro);

Jeżeli wnioskodawca ubiega się również o pozbawienie obywatelstwa swoich niepełnoletnich  dzieci, należy wówczas złożyć dodatkowo następujące dokumenty:

* Akt urodzenia dziecka (w trzech kopiach)

* Pisemnie sporządzoną i notarialnie uwierzytelnioną zgodę rodziców

* Zaświadczenie upoważnionego urzędu państwa przyjmującego o istnieniu innej narodowości dziecka względnie zapewnienie przyznania obywatelstwa w razie pozbawienia narodowości z Republiki Tadżykistanu (z tłumaczeniem na język urzędowy Tadżykistanu, oryginał i w dwóch kopiach)

Wnioskodawca kompletuje dokumenty zgodnie z procedurą, umieszcza wszystkie dokumenty w trzech segregatorach i składa je w ambasadzie.

Uwaga: Termin rozpatrzenia wniosku o pozbawienie obywatelstwa Republiki Tadżykistanu wynosi mniej więcej rok (od chwili przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów).

Galeria

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg