Uwierzytelnienie dokumentów w ambasadzie Republiki Tadżykistanu

26.12.2019 11:36

 Uwierzytelnienie dokumentów w ambasadzie Republiki Tadżykistanu

Czym jest legalizacja konsularne?

Legalizacja konsularna oznacza potwierdzenie zgodności dokumentów oraz podpisów zgodnie z aktualnym prawodawstwem państwa ich pochodzenia i stanowi ona potwierdzenie autentyczności podpisu urzędnika oraz pieczęci upoważnionej ze strony państwa instytucji w przypadku dokumentów i czynności celem ich zastosowania w innym kraju.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne Republiki Tadżykistanu na granicą legalizują dokumenty i podpisy kraju goszczącego, które przewidziane są do użytku na terytorium państwa Republiki Tadżykistanu. Dokumenty oraz akty prawne składane w celu legalizacji, muszą wcześniej zostać poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inną, oficjalną, upoważnioną w tym celu instytucję kraju goszczącego.

Dokumenty i podpisy przyjmowane są w celu uwierzytelnienia zarówno w oryginale, jak i w formie notarialnie poświadczonych kopii.

Dokumenty i podpisy składane w celu legalizacji muszą być sporządzone klarownie pod względem treści i wyraźnie napisane. Podpisy urzędników oraz pieczęci muszą być wyraźne.

Jakie dokumenty nie podlegają konsularnej legalizacji?

Oryginały następujących dokumentów oraz podpisów nie podlegające żadnej legalizacji:

paszporty, dowody osobiste, legitymacje związkowe, książeczki wojskowe, książeczki pracownicze, dokumenty poświadczające przynależność plemienną, dokumenty wiary, prawa jazdy, jak również techniczne zaświadczania potrzebne w celu rejestracji pojazdów.

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku legalizacji konsularnej?

- wniosek do ambasady

- kopie dokumentów tożsamości

- oryginał oraz fotokopie dokumentów, które podlegają legalizacji;

- dowód uiszczenia opłaty konsularnej

Tytułem: wiza / legalizacja / zaświadczenia etc. dla pani / pana Kowalskiego (należy wybrać odpowednio)

Wymienione wyżej dokumenty muszą być złożone w ambasadzie  (osobiście lub przesłane pocztą).

Apostille 

Czym jest apostille (uproszczona forma urzędowej legalizacji dokumentu dla przedłożenia go za granicą) i gdzie można to otrzymać?

Apostille - jest międzynarodowo standaryzowanym formularzem do uwierzytelnienia dokumentów urzędowych celem ich dalszego przedłożenia w krajach, które są członkami Haskiej Konwencji dotyczącej apostille.  W celu uwierzytelnienia autentyczności podpisu, pieczęci lub stempla urzędowego dokumentu wystawiany jest apostille w formie dokumentu na papierze, następnie jest on podstemplowany i  podpisany przez odpowiedni urząd, który jest uprawniony do wystawienia apostille  w Republice Tadżykistanu. Apostille zaświadcza jedynie o pochodzeniu/źródle urzędowego dokumentu: o autentyczności podpisu, uprawnieniu osoby, która złożyła podpis na dokumencie oraz w razie potrzeby o prawdziwości stempla lub pieczęci, którym opatrzono dokument, ale nie poświadcza jego treści.

Stempel/pieczęć "Apostille" stawiany jest na dokumencie urzędowym i tenże dokument powinien być użyty w krajach członkowskich, które ratyfikowały "Haską umowę z dnia 5. października 1961 r. o zniesieniu konieczności legalizacji konsularnej"  i stanowi uproszczone postępowanie legalizacyjne.

Dokumenty niezbędne do wystawienia apostille:

- formularz wniosku (łącznie z adresem oraz numerem telefonu) w kraju zamieszkania;

- Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty, paszport);

- Oryginał oraz kopie dokumentu, jaki ma zostać uwierzytelniony poprzez apostille;

- Kopia nadania numeru identyfikacji podatkowej  (NIP);

- Pokwitowanie uiszczenia opłaty konsularnej.

Wyszczególnione powyżej dokumenty należy złożyć w ambasadzie (osobiście lub wysyłając pocztą).

Numer konta ambasady:

Właściciel: Ambasada Tadżykistanu

Bank: Deutsche Bank Berlin

IBAN: DE23 1007 0000 0239 8816 01

BIC (SWIFT): DEUTDEBBXXX

Tytułem:  Apostille dla pani / pana Kowalskiego (opcjonalnie)

Galeria

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg